Inici >> Ajuntament >> Ple municipal

Ple municipal

El Ple està format pel batle i els regidors de l'Ajuntament que formen un total d’onze persones. El funcionament i les atribucions del ple municipal es regeixen pel que disposa el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 2568/1986).

El règim de sessions ordinàries de l'Ajuntament de Vilafranca és el següent:

- Les sessions ordinàries del Ple es realitzaran cada dos mesos, coincidint amb els mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), i es duran a terme el segon dimarts de cada mes.

- L'hora de les sessions ordinàries del Ple serà a les 19:30 hores.