• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Adequació d'espai lliure per a plaça

Adequació d'espai lliure per a plaça

Informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

* 22/03/2018 Publicat: Acord d'adjudicació i classificació de licitadors (ho podeu consultar als arxius adjunts o fent clic aqui)

*24/04/2018 Publicació del contracte a la Plataforma de contractació general del sector públic https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Nota informativa: L'Ajuntament disposa d'un arxiu en format .BC3 a disposició de qui el necessiti. Per obtenir-lo podeu enviar un correu electrònic a secretaria@ajvilafrancadebonany.net i se vos farà arribar.

** 07/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificant un error material del plec, en concret, l'apartat B.4 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte (b. Forma d'avaluar les proposicions, 4. Elements de retolació)

**21/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificatn un error de transcripció en els Criteris d'adjudicació del contracte, el punt 3 "Preu de licitació més baix" aqui on posava "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 50" ha de dir: "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 10"

 

Número expedient: 
1/2018
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 30 gener, 2018 - 09:15
Data termini: 
dilluns, 26 febrer, 2018 - 15:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 553d06304788250110cd989fe72052143b680c51
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 959883f2a948452ecf03a942ed8b4a0cdc0d543d
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f0393f3e037c815b62c880872c0d8447ad750578
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 003ca87644da2e8bf4048bcce712747424c94394
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2d3952b44070dbf52454a23e9ba661495ef05439
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3f9409cd3e49e0e5cd2f1939744209f4367d0c87
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1b3788a34642488eb283c46faa73755fb921c8fb
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 00437c88702e91910cf5cf168bed92a3b518e2b9
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 88900eeeeda7bfb571e6c71db5255207133de2cd
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c31e11de97d2738b3570425f572c3486cd6729ce
Data de publicació: 15/gener/2018
Segell de verificació:

Pàgines