• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Adequació d'espai lliure per a plaça

Adequació d'espai lliure per a plaça

Informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

* 22/03/2018 Publicat: Acord d'adjudicació i classificació de licitadors (ho podeu consultar als arxius adjunts o fent clic aqui)

*24/04/2018 Publicació del contracte a la Plataforma de contractació general del sector públic https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Nota informativa: L'Ajuntament disposa d'un arxiu en format .BC3 a disposició de qui el necessiti. Per obtenir-lo podeu enviar un correu electrònic a secretaria@ajvilafrancadebonany.net i se vos farà arribar.

** 07/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificant un error material del plec, en concret, l'apartat B.4 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte (b. Forma d'avaluar les proposicions, 4. Elements de retolació)

**21/02/2018: S'ha modificat el document Plecs de clausules administratives particulars rectificatn un error de transcripció en els Criteris d'adjudicació del contracte, el punt 3 "Preu de licitació més baix" aqui on posava "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 50" ha de dir: "PM: puntuació màxima d'aquest barem: 10"

 

Número expedient: 
1/2018
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimarts, 30 gener, 2018 - 09:15
Data termini: 
dilluns, 26 febrer, 2018 - 15:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9d46de9cb3b817864ffde948c934963732edb39e
Data de publicació: 21/febrer/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cbb64d48c7fb81dd3a3bd4a23194e529413be14d
Data de publicació: 26/març/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a06091427953d24455bc110b9f82c12e0534b0a3
Data de publicació: 10/abril/2018
Segell de verificació:

Pàgines